MORI SEIKI NLX 3000Y/700  4 ardatzetako tornua

MORI SEIKI NLX 3000Y/700  4 ardatzetako tornua

MORI SEIKI NLX 3000Y/700  4 ardatzetako tornua