Nouveau tour 4 axes MORI SEIKI NLX 3000Y/700

Nouveau tour 4 axes MORI SEIKI NLX 3000Y/700

Nouveau tour 4 axes MORI SEIKI NLX 3000Y/700